Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат правилата за използването на уеб сайта www.theyare2.com,включително сключването на договор от разстояние за покупко-продажба на стоки от електронния магазин.

Последната промяна на Общите условия за използването на www.theyare2.com е направена на 02.08.2023г.

 

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

“М И Х ДИЗАЙН” ООД, ЕИК: 204374563, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, р-н Витоша, ул. Невена Коканова No. 5.

Можете да се свържете с “М И Х ДИЗАЙН” ООД на адреса, посочен по-горе, както и на телефон +359 89 981 99 33, или на e-mail info@theyare2.com.

 

ДЕФИНИЦИИ:

 1. Продавач/ доставчик на онлайн мястото за търговия – “М И Х ДИЗАЙН” ООД;
 2. theyare2.com – платформата на електронния магазин, администриран от “М И Х ДИЗАЙН” ООД;
 3. Сайт – домейнът www.theyare2.com и неговите поддомейни; theyare2.com and its subdomains.
 4. Клиент/Потребител – всяко физическо лице над 18-годишна възраст или юридическо лице, или друго правно образувание, което използва сайта на “М И Х ДИЗАЙН” ООД по какъвто и да е начин, включително, но не само като го посещава, разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки, заявява и извършва използването на услуги, по желание, но не задължително, регистрира Акаунт в сайта и др
 5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който, посредством използването на Сайта чрез Акаунта си или като нерегистриран потребител, Купувачът заявява на Продавача, намерението си за закупуване на Стоки от Сайта.
 6. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (поръчки, данъчни фактури, списък с любими продукти и др.).
 7. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента, в която той може да добавя и проследява наличността и/или цената на продукти, от които се интересува.
 8. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
 9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
 10. Съдържание:
 • цялата информация на сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства за предаването му от разстояние, както и съдържанието на всяко съобщение, изпратено от страна на Продавача към Купувача по същия начин;
 • информацията, свързана със стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със стоките.
 1. Трансакция – действието от страна на “М И Х ДИЗАЙН” ООД за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
 2. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
 3. Регистриране на поръчка – уведомление към Клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин нa “М И Х ДИЗАЙН” ООД и е в статус за обработка.
 4. Потвърждаване на поръчката – уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.
 5. Изпращане на поръчката – действие от страна на Продавача по изпращане на предварително платената Поръчка към Клиента с точно посочените от последния данни за доставка – име, точен адрес, телефон за връзка, e-mail.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Общите условия на “М И Х ДИЗАЙН” ООД са задължителни за всички потребители на сайта.
 2. Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 3. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “М И Х ДИЗАЙН” ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 4. “М И Х ДИЗАЙН” ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако същите промени са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. В случай, че промените се отнасят до цена на Поръчка, която е потвърдена от страна на Продавача, Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на поръчката.
 5. Във всеки един случай на промяна на общите условия, както и при промяна на общите условия на отделни кампании, промоции, програми за лоялност, други програми или общи условия по други активности, “М И Х ДИЗАЙН” ООД ще информира за промените Клиентите си чрез публикуването им в сайта. В този смисъл – Вие, като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване. За всяко изменение на общите условия по вече сключен договор Клиентът ще бъде уведомен в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.
 6. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 7. “М И Х ДИЗАЙН” ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, “М И Х ДИЗАЙН” ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
 8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, са обвързващи за “М И Х ДИЗАЙН” ООД и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. “М И Х ДИЗАЙН” ООД не носи отговорност за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в сайта.
 9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите понякога да бъдат непълни. Въпреки това, от “М И Х ДИЗАЙН” ООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
 11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. “М И Х ДИЗАЙН” ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за каквато и да е друга информация, съдържаща се в тях.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

 1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната стока от Продавача срещу заплащане.
 2. Продавачът изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички стоки от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.
 4. . Договорът за покупко-продажба между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати стоката от поръчката или да предостави услугата.
 5. . Договорът за покупко-продажба се сключва и изпълнява от страна на Продавача след предварително заплащане на поръчката/те по банков път, чрез виртуални системи за плащане или към момента на потвърждение и изпращане към клиента, когато заплащането е чрез наложен платеж.
 6. Продавачът и Купувачът сключват отделни договори за покупко-продажба за всяка една от стоките по отделно, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
 7. Продавачът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
 8. Правата на Купувача във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. Упражняването на правото на Купувача на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
 10. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките.
 11. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 12. Счита се, че електронните изявления, извършени от Клиента са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.
 13. Клиентът се задължава да не подава фиктивни или невалидни заявки за сключване на договор, както и каквато и да е друга невярна, непълна или неточна информация във връзка с изпълнението на договора, в това число, но не само – имена, адрес, телефон и e-mail адрес.
 14. В случай, че Клиентът има регистриран Акаунт в електронния магазин и при желание от негова страна същият да бъде заличен, това може да се осъществи чрез подаването на писмена заявка на e-mail: info@theyare2.com.info@theyare2.comВ заявката трябва да бъдат посочени всички данни, относими до акаунта, в това число – име, адрес, телефон, e-mail.

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА:

 1. Достъпът доtheyare2.com с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки Клиент.
 2. “М И Х ДИЗАЙН” ООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на “М И Х ДИЗАЙН” ООД по какъвто и да е начин, без да е необходимо да мотивира действията си. “М И Х ДИЗАЙН” ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 3. Клиентът има право да се свързва с “М И Х ДИЗАЙН” ООД на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта, като мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 4. “М И Х ДИЗАЙН” ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите,предлагани от него, за определен период от време, както и информация за наличности.
 5. Всички цени на стоките на сайта са крайни и са обявени в лева (BGN) с ДДС.
 6. Клиентът се съгласява, че разходите за транспорт, застраховка и доставка на избраната стока са за негова сметка. Клиентът се съгласява, че при изрично договаряне с Продавача, и/или при негово желание, Продавачът може да дължи сума за транспорта на закупената стока.
 7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Същото важи и за трансакциите, при които “М И Х ДИЗАЙН” ООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова “М И Х ДИЗАЙН” ООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банков превод за стоки, продавани от ” М И Х ДИЗАЙН ” ООД.
 8. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ и т.н.) да не отговарят изцяло на външния вид на съответната стока. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за подобни несъотвествия.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 1. Продавачът има право да използва подизпълнители за предоставянето на стоките, предлагани в сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

АВТОРСКО ПРАВО, ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

 1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на “М И Х ДИЗАЙН” ООД.
 2. “М И Х ДИЗАЙН“ ООД притежава и си запазва всички права върху интелектуалната и индустриалната собственост, свързани по какъвто и да е начин със сайта, независимо дали са негови собствени или са получени чрез договорни споразумения, в това число и лицензии, или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 3. Нищо в сключения между “М И Х ДИЗАЙН” ООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на “М И Х ДИЗАЙН” ООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на стоките по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да е било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на “М И Х ДИЗАЙН” ООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на “М И Х ДИЗАЙН” ООД.
 4. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия и относимото законодателство.
 5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на “М И Х ДИЗАЙН” ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между “М И Х ДИЗАЙН” ООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на “М И Х ДИЗАЙН” ООД.
 6. “М И Х ДИЗАЙН” ООД гарантира, че стоките, които предлага са с произхода и авторството, както са изрично посочени.
 7. Клиентът разбира и се съгласява, че закупуването на Стока не му предоставя каквито и да е авторски или други права на интелектуалната собственост върху нея.

 

ПОРЪЧКА:

 1. Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка, независимо дали има регистриран Акаунт.
 2. Всяка една добавена в количката за покупки, стока и е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока и в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.
 3. Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
 4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
 5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в сайта са непълни и/или грешни, поради което идентифицирането на Клиента и доставянето му на желаната стока, е невъзможно;

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

 1. Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е допълнителни разходи в 14-дневен (четиринадесет) срок, считано от датата, на която Клиентът или посочено от него трето лице приеме стоките. Клиентът е длъжен да се съобрази с политиката за „Доставка и Връщане“, поместена в www.theyare2.com.theyare2.com.
 2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ, предоставен на сайта/ прикрепен към поръчката или да заяви желанието си от отказ на изрично посочените от „М И Х ДИЗАЙН“ ООД комуникационни канали, а именно e-mail:info@theyare2.com, без да е необходимо да мотивира желанието си за отказ.
 3. Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, само и единствено, ако е изпратил съобщение на Продавача за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по т.1 от настоящия раздел и при съобразяване на политиката за „Доставка и Връщане“.
 4. Връщането на стоката е винаги за сметка на купувача. Продавачът ще поеме всички преки разходи по връщането на артикули, предлагани от “М И Х ДИЗАЙН” ООД в случай, че стоката има фабричен/производствен явен дефект или е изпратена стока, която не е в съответствие с поръчката на клиента (размер, вид, брой). Клиентът следва да върне на “М И Х ДИЗАЙН” ООД артикулите на посочения от Продавача адрес.
 5. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи връщането на стоката от страна на Клиента.
 6. Клиентът се съгласява, че платената цена се изразява в сумата за покупка на стоката, но не и транспортните и застрахователни разходи за получаване на стоката, ако същите са били извършени от Клиента. Сумата ще бъде възстановена, както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента;
 • Плащанията, направени чрез банков превод – чрез възстановяване на сумата по банковата сметка, от която е било извършено плащането;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване на сумата по изрично посочена от Клиента банкова сметка.
 1. В случай, че поръчана и предварително платена стока от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече сума, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора, в случай, че последният е спазил 14-дневният (четиринадесет) срок по т. 1.

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ:

 1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за Клиента да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на Клиента, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавачът.
 • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на стоки, които представляват „бельо“ или „бански“;
 • при каквото и да е противоречие и/или несъобразяване с изрично посочените правила за „Връщане / Замяна“, поместени в раздел „Доставка и връщане“ наtheyare2.com.

 

РЕКЛАМАЦИИ:

 1. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Рекламация може да се извърши в 14-дневен срок от получаване на стоката от страна на Клиента. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
 • нарушена цялост на стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • съществено несъответствие с описанието на стоката, в това число – размери, материали на изработка, авторство и произход;
 • повреда на стоката при транспортирането, за която Продавачът отговаря, в случай, че последният е поел ангажимент за застраховане на стоката.
 1. Рекламацията може да се предяви пред “М И Х ДИЗАЙН” ООД на посочения e-mailinfo@theyare2.com, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в 14-дневен срок.
 2. При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретната стока с друга при изравняване на цените – или Клиентът доплаща, ако другата стока е по-скъпа, или на Клиента се възстановява разликата между заменената и новата стока, ако цената на новата стока е по-ниска от платената от Клиента цена.
 3. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
 • Запазен добър търговски вид (артикулът не е носен, пран или коригиран по какъвто и да е начин от трето лице, както и е с прикрепени търговски етикети към него).
 1. При връщане или замяна на стока, Клиентът се съобразява с изрично описаните правила в секцията „Връщане и замяна“, поместена наtheyare2.com.

РЕКЛАМА:

 1. В момента, в който Клиентът създаде свой Aкаунт в сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на бюлетина може да бъде променена по всяко време, когато се свържете с „М И Х ДИЗАЙН“ ООД наinfo@theyare2.com.
 2. . Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ:

 1. Цените на Стоките, обявени в сайта съответстват на заложеното в т. 6 и 7 от раздел ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА.
 2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.
 3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
 4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
 5. “М И Х ДИЗАЙН” ООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса:info@theyare2.com.
 6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

ДОСТАВКА НА СТОКИ:

 1. . Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки чрез куриерска фирма „Спиди“ на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма „Спиди“, в зависимост от избора на Клиента, когато поръчките са за територията на България. За поръчки, извън територията на България, Продавачът изпраща стоките с Български пощи.
 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на e-mailinfo@theyare2.comи ние ще го осигурим възможно най-бързо.
 3. Цената на доставката на продукти, предлагани от “М И Х ДИЗАЙН” ООД се заплаща от Клиента, освен ако няма друга изрична уговорка между страните или поръчката е на стойност повече от 300 (триста) лева.
 4. Детайлите по отношение на доставката на стоките, включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави стоката или ще извърши услугата не е спазена.
 5. Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоките на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

ОТГОВОРНОСТ:

 1. Отговорност за недостатъци (ако същите са в резултат на производствен или технически дефект) на стоката за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът.
 2. “М И Х ДИЗАЙН“ ООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана в сайта информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.
 3. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 4. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
 2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА:

 1. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на Купувача, след извършено плащане от негова страна. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Купувача (или посочено от него лице) на транспортния документ, предоставен от куриера.

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ:

 1. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Потребителят има две възможности:
  Да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) на http://ec.europa.eu/odr/ – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
  Да подаде заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се на https://kzp.bg/pomiritelna-komisiyaНа тази страница можете да се запознаете с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

 1. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, свързани с изпълнението, прекратяването и тълкуването на договора с Клиента, се прилагат законите на Република България.

Настоящите Общи условия се приемат от управителите на “М И Х ДИЗАЙН” ООД, ЕИК: 204374563 – Христина Кирилова Чекова и Мартина Краснодар Бонева.

Подписан екземпляр от настоящите Общи условия се изпраща на Клиента, на посочения от него адрес. Приема се, че потребителят се е запознал с Общите условия при извършване на поръчка от електронния магазин.

No products in the cart.